De steunmaatregelen van het kabinet

U ontvangt deze extra informatie i.v.m. de actuele ontwikkelingen in het bedrijfsleven. Wij informeren u in deze nieuwsbrief over de regelingen die de overheid beschikbaar heeft gesteld.

De steunmaatregelen van het kabinet:
Het kabinet heeft 17 maart besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor ZZP’ers, MKB-ondernemers en grootbedrijven op te vangen.

We zetten ze hieronder voor u nog even op een rijtje.

1. Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ministerie van SZW)
Deze  Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting.

2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (ministerie van SZW en gemeenten)
Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder ZZP’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten.

3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)
Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Maatregelen Belastingdienst

4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK)
Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde kredietregelingen (BMKB en GO) doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK)
Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen.

6. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van LNV)
Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL).

7. Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector
Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en/of stop te zetten.

8. Compensatieregeling getroffen sectoren (ministerie van EZK)
Door bijvoorbeeld de (verplichte) sluiting van eet- en drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche, komt het kabinet komt met een compensatieregeling met passende maatregelen voor bedrijven in  genoemde sectoren. Deze wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.

Links waarop de deze onderwerpen en het coronavirus actueel wordt bijgehouden:

Rijksoverheid

Kamers van Koophandel

UWV

RIVM