Ledenpanel: UOV De Kring in gesprek met haar leden!

UOV De Kring is een vereniging met ruim 150 leden die een grote diversiteit kennen. Van zelfstandig adviseurs tot grote, internationale bedrijven; van creatieve dienstverlening tot productie en logistiek. Aan het bestuur en de leden de uitdaging gezamenlijk een netwerk te vormen dat voor alle leden een meerwaarde oplevert.

De uitdaging

In 2017 heeft het bestuur gekozen om in gesprek te gaan met de leden middels een ledenpanel, om zo in klankbordbijeenkomsten inzicht te krijgen in potentiele ontwikkelrichtingen voor UOV De Kring. Uitgangspunt daarbij was om met de input vanuit de leden zo concreet mogelijke lange termijn keuzes te maken en op die manier bij te dragen aan het ontwikkelen van een duurzame koers voor UOV De Kring. Een mooie en tegelijk complexe uitdaging.

Begeleiding

De brainstormsessies zijn begeleid door Nico Verheijden van David. Op een professionele en heldere wijze is vorm en inhoud gegeven aan concrete resultaten. De strategische benadering en confronterende vraagstelling heeft bijgedragen aan een drietal positieve bijeenkomsten.

Klankbordbijeenkomsten ledenpanel

In een informele setting, bij De Brabantse Hoeve in Volkel -een van de leden van UOV De Kring- heeft een drietal bijeenkomsten plaatsgevonden met een vast ledenpanel. Bij de samenstelling is gekeken naar een evenwichtige vertegenwoordiging van de leden van UOV De Kring.

Opvallend was de betrokkenheid en positiviteit van de deelnemende leden. Ze zijn overtuigd van de meerwaarde van UOV De Kring en willen graag op een constructieve wijze bijdragen aan het concretiseren daarvan.

 Kernwaarden

In de eerste stap bijeenkomst is een viertal kernwaarden benoemd, te weten;

  • DICHTBIJ: De leden willen met elkaar samenwerken, elkaar persoonlijk kennen, elkaar versterken, community, verbinden. “Een goede buur is beter dan een verre vriend.”
  • STURING: De leden verwachten van elkaar en het bestuur dat deze regie pakken, invloed hebben, grip op zaken, richting geven, faciliteren. “Aan het stuur zitten van het Udense ondernemerschap.”
  • VERNIEUWING: Er is behoefte aan een toekomstverkenning, een duidelijke toekomstvisie. “Visie zonder actie is een dagdroom. Actie zonder visie is een nachtmerrie.”
  • SYNERGIE: Een laatste thema wat door de leden wordt ingebracht, zijn eventuele collectieve (inkoop-) initiatieven, synergie die een voordeel oplevert. “Dat is mooie bijvangst maar zeker niet de hoofdzaak.”

In de volgende bijeenkomsten zijn flinke stappen gezet door aan eerder genoemde kernwaarden een concrete invulling te geven. Op actieve en interactieve wijze komen de leden steeds meer tot focus en dit levert een aantal waardevolle ideeën op. De commissies binnen UOV De Kring zijn inmiddels volop aan de slag met deze input.

Toekomst

Uiteindelijk zijn uit de klankbordbijeenkomsten ook de twee belangrijke pijlers waar UOV De Kring De Kring op drijft gedestilleerd. Deze zijn door het bestuur verwerkt in de beleidsvisie voor 2018.

Het gaat bij UOV de Kring nog altijd vooral over BELANGENBEHARTIGING: UOV De Kring is een verenging die ervoor staat het ondernemersklimaat te optimaliseren door de belangen van hun leden te behartigen, primair op lokaal gebied en secundair op regionaal gebied.

Maar minstens zo belangrijk is het faciliteren van SAMENWERKING: Vanuit de overtuiging ‘één plus één is meer dan twee’, en het kapitaal dat UOV De Kring aan kennis onder de leden heeft, wordt ingezet op bijeenkomsten waarbij kennisdelen en elkaar beter & anders leren kennen centraal staat.

Een positief neveneffect van het ledenpanel is dat een groot aantal leden die hieraan hebben deelgenomen zich inmiddels heeft aangesloten bij een van de commissies, om zelf ook actief bij te dragen aan de uitkomst van de klankbordbijeenkomsten. Nieuwe formats worden ontwikkeld, nieuwe locaties gezocht, inhoudelijke thema’s die aansluiten bij actualiteit en behoeften van de leden. UOV De Kring gaat vol vertrouwen 2018 tegemoet!