Wat vinden de leden? Resultaten belactie bestuur UOV De Kring

Meten is weten, dus om meer te weten te komen over wat er leeft onder de leden heeft het bestuur van UOV De Kring in de periode december ’18 – januari ’19 een belactie gehouden onder verschillende ‘categorieën’ leden. Zowel nieuwe leden als leden die hun lidmaatschap hebben beëindigd zijn benaderd, tevens leden die vaak activiteiten bijwonen en leden die nauwelijks activiteiten bijwonen. Ook oud-bestuursleden zijn benaderd.

Het doel was vooral inzicht te krijgen waarom leden lid worden van UOV De Kring, dan wel hun lidmaatschap beëindigen. Tevens wat ze vinden van de activiteiten, en waarom ze deze eventueel wel of niet bijwonen. Uiteraard is er, behalve inzicht in de overwegingen van de leden, ook een aantal goede tips en adviezen afgegeven richting bestuur.

Waarom lid

De voornaamste reden die wordt genoemd waarom leden lid worden is dat ze op zoek zijn naar een laagdrempelige manier om te netwerken. UOV De Kring biedt een toegankelijke manier om met andere Udense ondernemers in contact te komen en geeft gelegenheid eigen naamsbekendheid te vergroten; UOV De Kring is ten slotte nog steeds de grootste ondernemersvereniging in de gemeente Uden.

Bij grote bedrijven speelt ook een rol dat ze willen bijdragen aan het algemeen belang van het Udense bedrijfsleven. Ook belangenbehartiging wordt genoemd maar lijkt niet de belangrijkste reden om lid te worden.

Aandacht: Communicatie en introductie. Informeer nieuwe leden goed, betrek ze actief bij activiteiten, geef ze gelegenheid tot introductie.

Communiceer als bestuur ook goed wat je doet en waar je voor staat.

Activiteiten

Diegene die regelmatig activiteiten bezoeken zijn positief; er bestaat voldoende gelegenheid tot (inhoudelijk) netwerken, combinatie inhoud en netwerken is goed en de frequentie ook.

Running dinner wordt vanwege combinatie inhoud en (alternatief) netwerken meerdere malen genoemd als top-event. Ook hier blijkt dus de nadruk te liggen op netwerken, waarbij wordt aangegeven dat het enigszins inhoudelijk regisseren van netwerkactiviteiten echt een meerwaarde oplevert.

Leden die nauwelijks activiteiten bezoeken geven aan dat dit wordt veroorzaakt door vaak een te volle agenda of andere prioriteiten.

Aandacht

Bij voorkeur activiteiten niet vroeg in de middag organiseren en niet gedurende het jaar de datum wijzigen. Zorg dat inhoudelijk thema echt meerwaarde biedt.

Vervolg

De commissie Netwerken & Communicatie neemt de inzichten mee in de nog te organiseren activiteiten. Tevens in de wijze waarop met de leden wordt gecommuniceerd.

Het bestuur van UOV De Kring gaat in een bijzondere bestuursvergadering aan de slag met de tips en adviezen die richting bestuur gegeven zijn, waaronder bijvoorbeeld een ‘Profiel ondernemend Uden’ opstellen. De uitkomst van deze bijeenkomst wordt te zijner tijd eveneens aan de leden teruggekoppeld.

UOV De Kring
Februari 2019