Politiek Café 6 maart 2018

Dinsdag 6 maart – Jambon Uden

Dinsdagavond jl. vond in Jambon Uden een druk bezocht Politiek Café plaats, georganiseerd door UOV De Kring. Hét politiek debat voor ondernemend Uden, dus niet alleen bedoeld voor de leden van UOV de Kring maar voor álle ondernemers van de gemeente Uden.

De belangstelling was groot, behalve de aanwezige ondernemers wisten de partijleiders zich gesteund door een groot deel van hun kieslijst. Met negen partijen die gaan deelnemen aan de verkiezingen leverde dat een gevarieerd en levendig gezelschap op.

De avond werd geleid door Hans Goossens en Theo Bouwmans die zich inhoudelijk zorgvuldig op de thema’s en de partijprogramma’s hadden voorbereid. De onderwerpen die aan bod kwamen richten zich vooral op problematiek die voor het bedrijfsleven van Uden relevant is, partijen kregen ruim de gelegenheid hun standpunt toe te lichten en met elkaar in discussie te gaan. De interruptiemicrofoon bood de aanwezigen de gelegenheid kritische vragen te stellen, hier werd slechts mondjesmaat gebruik van gemaakt.

Na een korte –persoonlijke- pitch van de partijleiders zijn onder andere de volgende onderwerpen aan bod gekomen;

  • Uitbreiding bedrijventerreinen; waar liggen binnen de gemeente Uden nog mogelijkheden om bedrijven te huisvesten? Wat kan worden gedaan aan leegstand op de bedrijventerreinen? Hoe aantrekkelijk is Uden om zich te vestigen voor bedrijven?
  • Mobiliteit / bereikbaarheid; Hoe wordt omgegaan met de toenemende verkeersdrukte op de Lippstadsingel (N264). Wordt er ingezet op een oostelijke randweg om alle bedrijven goed te ontsluiten? De door een van de partijen geopperde oplossing om in te zetten op de A77 is een utopie; vanuit de rijksoverheid wordt pas na 2028 weer ingezet op nieuwe wegen, eventuele realisatie wordt dan pas na 2048.
  • Gemeentelijke herindeling; De meningen lopen hierin enigszins uiteen; wil Uden opschalen naar één grote Maashorstgemeente (inclusief Landerd én Bernheze), een samenvoeging  met heel Landerd of slechts een gedeelte van Landerd, of blijft Uden een sterke zelfstandige gemeente? Punt hierbij is dat je hiervoor ook ander gemeente nodig hebt, en gedragenheid van de inwoners van de betrokken gemeenten.

Alle partijen geven aan dat het van belang is om ten aanzien van bovenstaande thema’s een duidelijke, gezamenlijke visie te ontwikkelen. Behalve dat heb je, om te komen tot oplossingen, vaak omliggende gemeenten en provinciale- en rijksoverheden nodig. Een en ander maakt dat het complexe processen zijn die enige tijd in beslag nemen. En wat ondernemers vooral van bestuurders verwachten is daadkracht en voortgang. Een collectief gedragen conclusie was dat communicatie tussen bestuur en ondernemers erg belangrijk is, en dat meer bereikt wordt wanneer in deze thema’s gezamenlijk wordt opgetrokken!

Na ruim 1,5 uur was het tijd om af te sluiten. Morgenavond weer een Politiek debat.